Nakon kursa, polaznici/e će:

 • biti osposobljeni da, u skladu sa NPP-om, nastavni sadržaj provode sa primjenom projektne nastave
 • spoznati važnost primjene projektne nastave u praksi i benefinite kojeod toga imaju nastavnici/e i učenici/e
 • ovladati tehnikama odabira teme i planiranja provođenja nastavnog sadržaja projektnom nastavom
 • biti upoznati sa metodama refleksije, evaluacije i prezentacije aktivnosti projektne nastave
 • biti ospobljeni za fascilitiranje iskustvenog učenja kroz projektnu nastavu
 • ovladati različitim načinima dokumentiranja
 • naučiti kako razviti dodatni nastavni materijal kroz dokumentovanje vlastitog rada kao "dobre" prakse koja će dalje služiti kao osnov za budući rad u školama
 • kreirati praksu Projektne nastave za rad u nastavi
Tokom ovog kursa susreti ćemo se sa sljedećim temama:

 • Šta je projektna nastava
 • Faze pripreme i provođenja projektne nastave
 • Mogućnost provođenja projektne nastave u kombinovanom modelu učenja (na daljinu)
 • Alati za digitalno vođenje projektne nastave
 • Izrada prakse projektne nastave za rad sa učenicima/ama